مسکونی آقای کارگر شریف

مسکونی آقای کارگر شریف

طراحی این پروژه توسط آقای مهندس دهستانی انجام شده است. در این پروژه پنل مشبک بتنی ترکیب زیبایی در کنار چوب و آجر به وجود آورده است. استفاده از پنل های مشبک باعث بازی نور و سایه در فضاهای داخلی ، تلطیف نور و ایجاد هویت بصری منحصر به فرد در جداره خارجی ساختمان شده است.

تاریخ: 1396